Regulamin sprzedaży

REGULAMIN SPRZEDAŻY I ZAKUPÓW TOWARÓW

w firmie „P.H.U. QUEEN-MEBLE”

 

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa zasady składania zamówień oraz ich realizacji i warunki sprzedaży towarów „P.H.U. QUEEN-MEBLE” w Warszawie (adres siedziby: „Karolina Orzechowska P.H.U.QUEEN-MEBLE 02-972 Warszawa ul. Sarmacka 12F/5) zwaną (dalej: „QUEEN-MEBLE”).
 2. Kontakt z QUEEN-MEBLE we wszelkich sprawach związanych ze sprzedażą możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail: kontakt@queen-meble.pl), formularza elektronicznego dostępnego na stronie internetowej www.queen-meble.pl , lub telefonicznie (numery telefonów: 509 227 180).
 3. Przedstawione na stronie internetowej ceny oraz opisy towarów mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Ustawy Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zmianami; dalej: „Kodeks cywilny”), a warunki umowy stają się wiążące dla stron umowy sprzedaży dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez QUEEN-MEBLE.
 4. Cena wskazana przy towarze jest obowiązująca do czasu wyczerpania zapasów magazynowych sprzedawanego produktu.
 5. QUEEN-MEBLE zastrzega sobie prawo zmiany cen towarów prezentowanych na stronie  internetowej, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych , bądź wprowadzenia w nich zmian.
 6. QUEEN-MEBLE oświadcza, że sprzedawane towary są zgodne z wszystkimi normami europejskimi oraz krajowymi, jeżeli chodzi o materiały użyte do ich produkcji
 7. QUEEN-MEBLE dołoży wszelkich starań, aby towary prezentowane na stronie internetowej pokrywały się z bieżącymi stanami magazynowymi. W przypadku niedostępności całości lub części towaru objętego zamówieniem, QUEEN-MEBLE niezwłocznie zawiadomi o tym osobę dokonującą zakupu (dalej: „Kupujący”). QUEEN-MEBLE może zwolnić się ze zobowiązania poprzez wydanie innego towaru – odpowiadającego jakością i przeznaczeniem towarowi pierwotnie zamówionemu, dostępnemu w cenie nie wyższej od uprzednio wskazanej, informując Kupującego o prawie nieprzyjęcia tego świadczenia i odstąpienia od umowy. W przypadku niemożności spełnienia świadczenia przez QUEEN-MEBLE z powodu niedostępności towaru, QUEEN-MEBLE niezwłocznie, w terminie 14 od dnia zawarcia umowy (zgodnie z treścią § 2 ust. 4 Regulaminu), zawiadomi o tym Kupującego i zwróci otrzymaną kwotę w całości.
 8. W przypadku organizacji sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży, na które przeznaczona jest ograniczona liczba egzemplarzy (sztuk) towaru, zawieranie zamówień lub ich realizacja następować będzie według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania zapasów objętych ww. formą sprzedaży. W przypadku, o którym mowa powyżej, QUEEN-MEBLE zastrzega sobie możliwość ustalenia innej kolejności zawierania transakcji lub ich realizacji, jak też wprowadzenia innych szczególnych warunków odnoszących się do zawarcia lub realizacji transakcji.
 9. Kupujący przed złożeniem zamówienia winien zapoznać się z treścią Regulaminu.
 10. Złożenie zamówienia w firmie QUEEN-MEBLE jest tożsame z akceptacją postanowień Regulaminu.
 11. Rozmowy telefoniczne oraz korespondencja prowadzona przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w formie tradycyjnej prowadzone w związku działalnością Sklepu mogą być rejestrowane i archiwizowane. Ujawnienie jakichkolwiek szczegółów wynikających z tych rozmów lub korespondencji jest niedopuszczalne, chyba że za wyraźną zgodą nadawcy i adresata lub gdy tego rodzaju ujawnienie jest konieczne dla ochrony uzasadnionych interesów QUEEN-MEBLE ,w szczególności związanych z dochodzeniem zaspokojenia roszczeń wynikających z zawartych umów lub kiedy obowiązek tego rodzaju ujawnienia wynika z treści powszechnie obowiązujących przepisów prawa bądź następuje na podstawie zobowiązania sformułowanego przez uprawniony organ.

 

§ 2
Transakcja

 1. Złożenie zamówienia w firmie QUEEN-MEBLE może nastąpić, według wyboru Kupującego:
 1. za pośrednictwem poczty elektronicznej (adres e-mail: kontakt@queen-meble.pl),
 2. za pośrednictwem formularza elektronicznego (adres strony internetowej: www.queen-meble.pl),
 3. telefonicznie – nr tel. (509 227 180)  z koniecznością potwierdzenia złożenia zamówienia poprzez wysłanie wiadomości typu SMS lub za pośrednictwem komunikatora ustalonego przez pomiędzy Kupującym a Urban Sp. z o.o.
 1. Zamówienie, o którym mowa w ust. 1 powyżej ,może posiadać dowolną formę , jednak powinien bardzo dokładnie precyzować towary, ilości zamawianych sztuk , oraz wszystkie wymagane informacje, tj. dane niezbędne do wystawienia faktury (imię, nazwisko, firma – jeżeli występuje, NIP lub PESEL), trybu odbioru towaru, adresu dostawy, a jego dostarczenie stanowi warunek przyjęcia zamówienia. QUEEN-MEBLE nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe lub niepełne wypełnienie ww. formularza przez Kupującego (w tym w zakresie nieprawidłowego lub nieprecyzyjnego wskazania zamawianego towaru) oraz mogące powstać z tego tytułu opóźnienia w realizacji zamówienia i zastrzega sobie w takim przypadku prawo do odmowy przyjęcia zamówienia.
 2. Podczas dokonywania zamówienia Kupujący zobowiązany jest do wskazania prawidłowych danych osobowych, w szczególności: imienia i nazwiska, pełnego adresu zamieszkania, adresu poczty elektronicznej oraz numeru telefonu. Brak jakichkolwiek z ww. danych, ich niekompletność lub niepoprawność może skutkować niemożnością zrealizowania złożonego zamówienia, za co QUEEN-MEBLE nie ponosi odpowiedzialności.
 3. Po komunikacie elektronicznym o otrzymaniu zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez QUEEN-MEBLE za pośrednictwem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość poprzez wystawienie dokumentu potwierdzenia zamówienia lub tzw. faktury proforma. Umowa uważana jest za zawartą i wiążącą strony z chwilą otrzymania przez QUEEN-MEBLE potwierdzenia przez Kupującego przyjęcia przedstawionej oferty lub dokonania choćby częściowej zapłaty kwoty wynikającej z przedstawionej faktury proforma.

Ceny na fakturze Pro Forma obowiązują z dnia przyjęcia zamówienia i nie mogą być zmieniane do końca realizacji zamówienia, nawet jeżeli w trakcie realizacji zamówienia ceny Sprzedawcy ulegają zmianom.

 1. QUEEN-MEBLE potwierdzi Kupującemu będącemu konsumentem zawarcie umowy na odległość na trwałym nośniku najpóźniej w chwili dostarczenia towaru. Potwierdzenie obejmuje informacje, o których mowa w dyspozycji art. 12 ust. 1 Ustawy z 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 ze zmianami; dalej: „Ustawa o prawa konsumenta”).
 2. Informacje zawarte w potwierdzeniu, o którym mowa w ust. 4 powyżej stanowią integralną część umowy zawieranej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa i mogą zostać zmienione wyłącznie na podstawie odrębnego porozumienia stron.
 3. Procedura realizacji zamówienia rozpoczyna się niezwłocznie po zawarciu umowy sprzedaży.
 4. Dokonanie przez Kupującego zmian w zaakceptowanym (potwierdzonym) zamówieniu może nastąpić tylko za zgodą QUEEN-MEBLE i na wyłączną odpowiedzialność Kupującego. QUEEN-MEBLE nie ponosi odpowiedzialności za powstałe z tego tytułu utrudnienia lub ewentualny brak możliwości zrealizowania zamówienia.

 

§ 3
Płatność

 1. Zasady, terminy oraz tryb płatności z tytułu umowy zawartej pomiędzy Urban Sp. z o.o. a Kupującym co do zasady uzgadniane są przez strony indywidualnie. W przypadku braku innych postanowień:
 1. płatność następuje na podstawie faktury zaliczkowej albo faktury proforma,
 2. faktura VAT wystawiana jest po dokonaniu w całości płatności przez Kupującego,
 3. Urban Sp. z o.o. przystępuje do realizacji zamówienia w terminie 14 dni roboczych od daty zaksięgowania całości należności wynikającej z dokumentu wskazanego w pkt 1 powyżej na rachunku bankowym QUEEN-MEBLE. Uiszczenie płatności może odbyć się wyłącznie poprzez przelew (wpłatę) na konto uwidocznione na fakturze. Nie ma możliwości zapłaty tzw. „za pobraniem”
 1. Kupujący jest zobowiązany zapłacić cenę końcową, będącą sumą ceny zakupu towarów powiększoną o uzgodnione koszty transportu obowiązujące w dniu realizacji zamówienia (wysyłki towarów), chyba że strony postanowią inaczej.

 

§ 4
Dostawa

 1. Towary zamówione w firmie QUEEN-MEBLE mogą zostać dostarczone na terytorium kraju środkami transportu sprzedającego, lub za pośrednictwem firm kurierskich lub spedycyjnych.
 2. Czas realizacji zamówienia (wysyłki towarów) wynosi 14 dni od dnia przesłania przez QUEEN-MEBLE potwierdzenia o przyjęciu towaru z zamówienia do magazynu. Termin potwierdzenia możliwości zrealizowania zamówienia wynosi 14 dni roboczych od dnia jego złożenia w magazynie i uzależniony jest od możliwości logistycznych (kumulacji wysyłek w danym okresie) sprzedającego.
 3. QUEEN-MEBLE. zastrzega, że termin realizacji zamówienia wskazany w ust. 2 powyżej ma charakter orientacyjny i może ulec wydłużeniu w przypadku zaistnienia okoliczności niezależnych od QUEEN-MEBLE., w szczególności:
 1. niepełnego lub nieprawidłowego wypełnienia przez Kupującego formularza zamówienia,
 2. opóźnienia w dostarczeniu towarów lub ich części przez podmioty trzecie (dystrybutora, producenta, etc.),
 3. wystąpienia stanu działania siły wyższej, przez co – na potrzeby Regulaminu i umowy zawartej pomiędzy Kupującym a QUEEN-MEBLE – rozumie się w szczególności wystąpienie stanu klęski żywiołowej, innego nadzwyczajnego zdarzenia o charakterze losowym, pożaru, strajku lub ogłoszenie przez władze państwowe stanu nadzwyczajnego (w rozumieniu Rozdziału XI Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.; Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zmianami) bądź innego stanu ograniczającego bezpośrednio lub pośrednio możliwość prowadzenia bieżącej działalności gospodarczej przez QUEEN-MEBLE (w tym stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii),za co QUEEN-MEBLE nie ponosi odpowiedzialności.
 1. W przypadku niemożliwości dostawy towaru terminie wskazanym w ust. 2 powyżej, QUEEN-MEBLE niezwłocznie poinformuje Kupującego o zaistniałym fakcie.
 2. Dostawa towaru realizowana jest ubezpieczoną przesyłką we współpracy z wybranym przez QUEEN-MEBLE  pośrednikiem świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, lub transportem własnym. QUEEN-MEBLE zastrzega sobie możliwość zmiany ww. podmiotu, także po zawarciu umowy z Kupującym.
 3. W momencie przekazania towaru pośrednikowi świadczącemu usługi pocztowe lub kurierskie, Kupujący jest powiadamiany o tym fakcie poprzez wysłanie wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres wskazany na etapie składania zamówienia. Kupujący ma możliwość śledzenia stanu swojego zamówienia poprzez stronę internetową kuriera , po otrzymaniu numeru przesyłki kuriera.
 1. Kupujący ma obowiązek ocenienia stanu towaru i jego zgodności z zamówieniem w momencie dostawy przez dostawcę przesyłki i w jego obecności, lub osobę przez niego wyznaczoną. W przypadku uszkodzenia towaru należy w obecności dostawcy przesyłki sporządzić protokół reklamacyjny (druk protokołu winien posiadać dostawca), zawierający opis ewentualnych uszkodzeń. Reklamowany towar, należy wraz z dowodem zakupu (fakturą VAT) zwrócić ww. pośrednikowi. Jeżeli paczka zawiera więcej niż jeden towar, należy zwrócić wszystkie zamówione towary (całe opakowanie). Koszt transportu ponosi QUEEN-MEBLE .Kiedy towar znajdzie się ponownie w magazynie Urban Sp. z o.o. i zasadność reklamacji zostanie potwierdzona, po wymianie towaru na nowy zostanie on wysłany do Kupującego na koszt QUEEN-MEBLE (w terminie odrębnie wskazanym przez QUEEN-MEBLE, przy czym termin też może być dłuższy od terminu pierwotnej realizacji zamówienia).
 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia towaru w czasie późniejszym, należy postępować zgodnie z procedurą reklamacyjną opisaną w § 6 Regulaminu.
 3. W momencie przyjęcia towaru Kupujący zobowiązany jest potwierdzić jego odbiór.
 4. Prawo własności towaru przechodzi na Kupującego z chwilą jego odbioru.
 5. QUEEN-MEBLE nie jest zobowiązany do przenoszenia , wnoszenia podczas odbioru towaru przez Kupującego. Kupujący jest zobowiązany do wcześniejszego zabezpieczenia odpowiedniej ilości osób do rozładunku towaru , oraz jego przenoszenia.

 

§ 5
Odstąpienie od umowy

 1. Zgodnie z treścią Ustawy o prawach konsumenta, Kupujący będący konsumentem, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.
 2. W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w ust. 1 powyżej, Kupujący zobowiązany jest poinformować o zaistniałym fakcie QUEEN-MEBLE., składając oświadczenie o odstąpieniu:

- na formularzu udostępnionym przez QUEEN-MEBLE w zakładce „Do pobrania”, które może zostać wysłane pocztą tradycyjną (na adres: 37-500 Jarosław ul. Tarnowskiego 20A), za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres: kontakt@queen-meble.pl)

- oświadczenie za pomocą wiadomości e-mail

 Oświadczenie o odstąpieniu od umowy złożone po terminie, o którym mowa w ust. 1 powyżej nie wywołuje skutków prawnych.

 1. W przypadku złożenia przez Kupującego oświadczenia o odstąpieniu drogą elektroniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub elektronicznego formularza odstąpienia od umowy, QUEEN-MEBLE niezwłocznie prześle potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. Zwracany w związku z odstąpieniem od umowy towar musi być kompletny (wraz z pełnym wyposażeniem i akcesoriami, stanowiącymi jego integralną część, jeżeli takie były dołączone do towaru oraz nieuszkodzonym oryginalnym opakowaniem), nie może nosić śladów użytkowania wykraczających poza zwykły zarząd rzeczą. Do zwracanego towaru należy dołączyć oryginał otrzymanego dokumentu sprzedaży oraz wypełniony i podpisany formularz zwrotu towaru. Dokumenty należy trwale połączyć z opakowaniem (np. przykleić) w taki sposób, aby QUEEN-MEBLE miał do nich dostęp bez konieczności otwierania przesyłki.
 3. Koszt odesłania towaru, z wyjątkiem przypadków określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 lub art. 35 Ustawy o prawach konsumenta, ponosi Kupujący. Kupujący ma obowiązek należycie zabezpieczyć odsyłany towar, zapobiegając jego uszkodzeniu w transporcie (bezpośredni koszt zwrotu rzeczy). QUEEN-MEBLE nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 4. Kupujący zobowiązany jest do dokonania zwrotu rzeczy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty, w której skutecznie odstąpił od umowy. QUEEN-MEBLE  może zastrzec, iż w przypadku odstąpienia od umowy, towar podlegający zwrotowi zostanie odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną.
 5. Jeżeli dostarczony towar jest niekompletny bądź nosi ślady użytkowania wykraczające poza zwykły zarząd rzeczą, QUEEN-MEBLE zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia przesyłki lub do obniżenia zwracanej kwoty o równowartość towaru uszkodzonego.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, wszystkie dokonane przez Kupującego płatności, w tym koszty dostawy towaru (z wyłączeniem przypadków, kiedy odstąpienie od umowy dotyczy wyłącznie części zamówionych towarów, wówczas zwrot następuje proporcjonalnie), zostaną przekazane na rachunek bankowy Kupującego niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez QUEEN-MEBLE oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy.
 7. QUEEN-MEBLE oświadcza, iż zwrot płatności, o którym mowa ust. 9 powyżej zostanie zrealizowany przelewem na konto wskazane przez Kupującego. QUEEN-MEBLE w porozumieniu z Kupującym może ustalić inny sposób zwrotu, który nie będzie wiązał się z koniecznością poniesienia przez Kupującego dodatkowych kosztów.
 8. QUEEN-MEBLE może wstrzymać czasowo realizację zwrotu płatności otrzymanych od Kupującego do dnia otrzymania zwrotu rzeczy. Uprawnienie QUEEN-MEBLE wskazane w zdaniu poprzednim nie znajduje zastosowania w przypadku, kiedy QUEEN-MEBLE zaoferował Kupującemu osobisty odbiór zwracanego towaru.
 9. Po otrzymaniu i przyjęciu towaru QUEEN-MEBLE wystawi Kupującemu fakturę korygującą, którą odeśle na adres Kupującego (pocztą tradycyjną lub pocztą elektroniczną).
 10. QUEEN-MEBLE oświadcza, że sprzedawane przez niego towary mogą stanowić przedmioty prefabrykowane, importowane według specyfikacji Kupującego lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, co – zgodnie z dyspozycją art. 38 pkt 3 Ustawy o prawach konsumenta – wyłącza możliwość odstąpienia o zawartej umowy. O wystąpieniu tego rodzaju okoliczności, QUEEN-MEBLE poinformuje Kupującego każdorazowo przed przystąpieniem do realizacji zamówienia.
 11. Składając zamówienie, Kupujący będący konsumentem potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży, przysługującym w terminie 14 dni od daty wydania towaru Kupującemu.

 

§ 6
Reklamacje i zwroty

 1. Jeżeli po przejściu własności towaru na Kupującego będącego konsumentem stwierdzi on, że towar posiada wady fizyczne lub prawne, może złożyć QUEEN-MEBLE reklamację z tytułu rękojmi za wady.
 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy lub w przypadku skierowania reklamacji do QUEEN-MEBLE, Kupujący powinien przesłać informacje o tym fakcie listownie (na adres: „Karolina Orzechowska P.H.U.QUEEN-MEBLE 02-972 Warszawa ul. Sarmacka 12F/5) ,lub za pośrednictwem poczty elektronicznej (na adres: kontakt@queen-meble.pl). W zgłoszeniu należy określić wadę, jaką zdaniem Kupującego obarczony jest towar oraz – jeżeli jest to możliwe – udokumentować ww. wadę. Urban Sp. z o.o. w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia ustosunkuje się do zgłoszenia (reklamacji).
 3. Transport towarów zwracanych z tytułu rękojmi odbywa się na koszt QUEEN-MEBLE za pośrednictwem wybranego przez niego pośrednika, chyba że QUEEN-MEBLE poinformował, iż towar zostanie odebrany przez niego lub osobę przez niego upoważnioną. QUEEN-MEBLE nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
 4. Reklamacje wynikające ze świadczenia usług związanych z funkcjonowaniem Sklepu (w tym dotyczące nieprawidłowo naliczonych kosztów dostawy lub nieuwzględnienia albo uwzględnienia określonych towarów w zamówieniu) można składać także telefonicznie (numer telefonu: 509 227 180 )
 5. Kupujący odbierając przesyłkę jest zobowiązany pokwitować jej odbiór w obecności dostawcy z jednoczesną adnotacją, że przesyłka została dostarczona w stanie nieuszkodzonym albo że przesyłka nosi ślady uszkodzenia, zamieszczając jednocześnie opis tych uszkodzeń. Brak wzmianki w tym zakresie tożsamy jest z przyjęciem przesyłki bez zastrzeżeń.
 6. W przypadku Kupującego będącego konsumentem, QUEEN-MEBLE odpowiada z tytułu rękojmi za wady fizyczne lub prawne rzeczy sprzedanej w przypadku jej stwierdzenia przed upływem dwóch lat od wydania towaru Kupującemu.
 7. Sprzedawane towary objęte są dwunastomiesięczną gwarancją realizowaną przez QUEEN-MEBLE
 8. QUEEN-MEBLE ,działając na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, w całości wyłącza odpowiedzialność z tytułu rękojmi wobec Kupującego niebędącego konsumentem.

 

§ 7
Postanowienia końcowe

 1. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego na stronie internetowej i w toku prowadzonej przez strony korespondencji a wyglądem towaru dostarczonego do Kupującego, wynikające ze zmiany wyglądu dokonanej przez producenta nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.
 2. Wszystkie prezentowane na stronie internetowej towary i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi, do których prawa wyłączne przysługują podmiotom trzecim.
 3. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego na potrzeby realizacji umowy jest QUEEN-MEBLE, przy innym powierzenie ich przetwarzania innym podmiotom jest dopuszczalne w celu wykonywania przedmiotu ww. umowy. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, zostały przekazane dobrowolnie i są niezbędne do realizacji zobowiązań wynikających z umowy zawartej przez Kupującego z QUEEN-MEBLE (w tym w celu skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia oraz dostawy towarów). Kupującemu przysługuje w szczególności prawo do wglądu w przekazane dane oraz żądania ich przeniesienia, zmiany lub usunięcia, a także wniesienia sprzeciwu do właściwego organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych. Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest za pośrednictwem strony internetowej www.queen-meble.pl , lub poczty elektronicznej (adres: kontakt@queen-meble.pl).
 4. Złożenie zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę QUEEN-MEBLE danych osobowych zawartych w zamówieniu oraz potwierdzeniem spełnienia wobec Kupującego obowiązku informacyjnego dotyczącego przetwarzania danych osobowych na potrzeby wykonania umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu internetowego, wynikający z treści Ustawy z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 5. Kupujący zobowiązuje się do ich wykonania w imieniu QUEEN-MEBLE obowiązku informacyjnego, o którym mowa w ust. 4 powyżej w odniesieniu do wszystkich osób, których dane Kupujący przekaże w związku z wykonywaniem umowy zawartej z QUEEN-MEBLE.
 6. Za odrębną zgodą Kupującego, jego dane osobowe mogą być przetwarzane również w celu dostarczenia materiałów informacyjnych lub przedstawienia ofert marketingowych, w tym w formie cyklicznych wiadomości wysyłanych za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. QUEEN-MEBLE informuje, że dane osobowe Kupującego, który dokonuje płatności za nabywane towary, mogą być przekazywane na potrzeby realizowania płatności za pośrednictwem platformy elektronicznej.
 8. Kupujący wyraża zgodę na wystawianie faktur elektronicznych w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (Dz.U. 2004 Nr 54 poz. 535 ze zmianami). Faktury elektroniczne będą wystawiane w formacie pliku PDF oraz doręczane na adres poczty elektronicznej wskazany przez Kupującego w formularzu zamówienia.
 9. Zasady Polityki Prywatności QUEEN-MEBLE dostępne są pod adresem strony internetowej https://www.queen-meble.pl/pl/polityka-prywatnosci
 10. Urban Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z niewłaściwego działania serwera, na którym umieszczona jest strona internetowa www.mebleurban.pl, niedozwolone działania osób trzecich lub brak kompatybilności z urządzeniami wykorzystywanymi przez Kupującego; dotyczy to w szczególności skutków błędów w działaniu stron internetowych, braku dostępu do nich lub innych
 11. awarii, uszkodzeń bądź zakłócenia w funkcjonowaniu usług lub infrastruktury sieciowej.
 12. QUEEN-MEBLE. uprawniony jest do dokonywania zmian Regulaminu w zakresie i czasie przez siebie wybranym, przy czym na potrzeby realizacji określonego zamówienia – za wiążącą uznaje się treść Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia (dostarczenia formularza zamówienia przez Kupującego), chyba że dokonane w późniejszym czasie zmiany nie ograniczają praw Kupującego lub nie nakładają na niego dalszych obowiązków.
 13. W przypadku zaistnienia sporu  wynikającego z umowy zawartej z Kupującym niebędącym konsumentem lub pozostającego w związku z umową zawartą z Kupującym niebędącym konsumentem, sądem wyłącznie właściwym do jego rozstrzygnięcia jest sąd powszechny dla siedziby QUEEN-MEBLE.
 14. Regulamin jest dostępny pod adresem strony internetowej www.queen-meble.pl .