Ogólne Warunki Sprzedaży (dalej OWS) określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez firmę „Karolina Orzechowska P.H.U. QUEEN-MEBLE” z siedzibą w 02-972 Warszawa, ul.Sarmacka 12F/5, zwaną dalej, SPRZEDAWCĄ.

Słownik pojęć
Użyte w OWU pojęcia oznaczają:
Serwis internetowy – narzędzia informatyczne o charakterze marketingowym służące do składania rezerwacji przez Klienta oraz jej przekazywania do Salonu.
Użytkownik – każda osoba, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisów Internetowych.
Sprzedawca – podmiot z którym jest zawierana umowa sprzedaży jako sprzedawcą.
Kupujący (Użytkownik) – osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i ukończone 18 lat, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej składająca Rezerwację.
Rezerwacja – wyrażenie woli otrzymania oferty od wybranego sprzedawcy na wybrany produkt we wskazanej ilości, przekazywane poprzez Serwis do Sprzedawcy. Rezerwacja jest uznawana za dokonane przez Klienta zaproszenie do rokowań, bez obowiązku zakupu towaru.
Zamówienie – otrzymanie przez Sprzedawcę od Klienta drogą mailową lub telefonicznie informacji zwrotnej, potwierdzającej wolę nabycia wskazanego przez Sprzedawcę towaru za wskazaną cenę
Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem.
Oferta – oferta dostępna pod adresem: www.queen-meble.pl.

1. Wszelkie publikowane oferty, cenniki, katalogi, zdjęcia, foldery reklamowe, formularze zamówień, uzgodnienia Stron oraz inne dokumenty lub materiały promocyjne a także informacje zamieszczone na stronach Serwisów internetowych, kierowane do odbiorców i potencjalnych Kupujących nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów prawa, a są wyłącznie zaproszeniem do dokonania Rezerwacji przez Użytkownika. Użytkownik dokonując Rezerwacji za pomocą narzędzi dostępnych na stronach internetowych Serwisów, na których publikuje swoje artykuły Salon, zgadza się na rozpoczęcie negocjacji z Salonem w przedmiocie kupna określonego Towaru.

2. W przypadku chwilowego braku części asortymentu prezentowanego w serwisie istnieje opcja zamówienia produktu, a po wpłacie zadatku przystąpienia przez Sprzedającego do jego realizacji.

3. Złożenie zamówienia za pomocą narzędzi dostępnych na stronach internetowych Serwisów, na których publikuje swoje artykuły Sprzedawca poczytuje się za przyjęcie Rezerwacji na dany produkt i przygotowanie Towaru do zakupu. Kupujący składając zamówienie w formie rezerwacji produktu wyraża zgodę na kontakt telefoniczny i mailowy w celu przeprowadzenia negocjacji umowy sprzedaży Towarów, bez obowiązku ich zakupu.

4. Warunkiem złożenia ważnej Rezerwacji jest prawidłowe podanie następujących danych: nazwy, symbolu i ilości towaru, imienia i nazwiska Użytkownika, adresu zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego, adresu e-mail Kupującego oraz ewentualnie danych do faktury.

5. Złożenie rezerwacji nie jest równoznaczne z zakupem towaru lub złożeniem zamówienia na towar. Informacje przedstawione w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie mają na celu ułatwienie zlokalizowania danego towaru u konkretnego dostawcy bądź jego rezerwację. Serwis nie pobiera z tego tytułu żadnych opłat od Użytkownika. Złożenie rezerwacji nie uprawnia ani Użytkownika, ani Sprzedawcy do żądania zawarcia umowy sprzedaży danego towaru.

6. Po złożeniu rezerwacji Sprzedawca informuje drogą mailową lub telefonicznie Użytkownika o dostępności i cenie wybranego towaru lub braku jego dostępności. Momentem zawarcia umowy sprzedaży jest otrzymanie przez Sprzedawcę od Kupującego osobiście, drogą mailową lub telefonicznie informacji zwrotnej, potwierdzającej wolę nabycia wskazanego przez Sprzedawcę towaru za wskazaną cenę (złożenie zamówienia).

7. Wszystkie ceny podawane w Serwisie internetowym to ceny sugerowane (katalogowe).

8. Wszystkie ceny podawane w Serwisie internetowym są wyrażone w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy, montażu oraz innych opcji dodatkowych.

9. Kupujący po wcześniejszym ustaleniu terminu, ma prawo do samodzielnego odbioru towaru z miejsca wskazanego mu przez Sprzedawcę

10. Sprzedawca nie jest zobowiązany do przenoszenia oraz załadowania mebli podczas odbioru towaru ze wskazanego miejsca przez Kupującego. Kupujący jest zobowiązany do wcześniejszego zabezpieczenia odpowiedniej ilości osób w przenoszeniu mebli i ich załadowaniu.

11. Podane w Serwisie terminy realizacji zamówienia to terminy sugerowane. Termin realizacji zamówienia Sprzedawca każdorazowo uzgodni indywidualnie z Kupującym przy czym z powodu , iż meble sprowadzane są pod zamówienie dla klienta, termin ten może ulec zmianie.

12. Zdjęcia zamieszczone w informacjach o produktach mogą nie odzwierciedlać stanu rzeczywistego prezentowanych towarów w zakresie koloru z uwagi na ograniczenia wynikające z indywidualnych ustawień monitora.

13. Ukazane na zdjęciach w Serwisie elementy dekoracyjne nie wchodzą w skład produktów (zestawów mebli) i nie są wliczone w cenę mebli.

14. Kupujący podpisem pod zamówieniem (akceptacją mailową) potwierdza, iż Sprzedawca udzielił mu jasnych i zrozumiałych informacji dotyczących towaru w szczególności użytych materiałów, sposobu i jakości wykonania mebli oraz, że z uwagi na możliwość użycia do produkcji materiałów pochodzących z różnych partii, dopuszczalne są odstępstwa w tonacji koloru

15. Wymiary mebli zostały podane w przybliżeniu i mogą nieznacznie odbiegać od wymiarów rzeczywistych. W tym zakresie zastosowanie mają odpowiednie przepisy Polskich Norm. Nie może być uznany za wadliwy towar, który odpowiada polskim lub europejskim normom obowiązującym dla danego towaru.

16. Meble tapicerowane – SOFY ROZKŁADANE – oferowane przez Sprzedawcę posiadają funkcję do spania okazjonalnego

17. W momencie złożenia zamówienia Kupujący zobowiązany jest do zapłaty zadatku w wysokości nie mniejszej niż 25% wartości zamówienia. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia po stronie Sprzedawcy, Sprzedawca zobowiązany jest zwrócić zadatek niezwłocznie, przy czym zmiana terminu realizacji w czasie trwania umowy sprzedaży zamówienia nie stanowi braku możliwości realizacji zamówienia.

18. Gdy zamówienie nie dojdzie do realizacji z przyczyn leżących po stronie Kupującego (np. nieodebranie towaru, brak zapłaty pozostałej kwoty, rezygnacja z zamówienia) Sprzedawca ma prawo do zatrzymania wpłaconego zadatku tytułem naprawienia szkody wynikłej z niewykonania przez Kupującego zobowiązania. Niezależnie od kary umownej Sprzedawca może obciążyć Kupującego kosztami magazynowania.

19. Kupujący zobowiązuje się do zapłaty pozostałej kwoty przed odbiorem towaru przelewem na konto Sprzedawcy:
R-k bankowy nr: 61105010251000009732501557
„Karolina Orzechowska P.H.U.QUEEN-MEBLE” 02-972-Warszawa ul. Sarmacka 12F/5
NIP:7921969001 REGON: 386782348
Zapłata ceny w pełnej wysokości powinna nastąpić nie później niż na 3 dni robocze przed uzgodnioną datą realizacji zamówienia.

20. Kupujący zobowiązuje się do odbioru towaru w terminie 7 dni kalendarzowych od daty powiadomienia go o gotowości towaru do odbioru. W przypadku przekroczenia tego terminu, Kupujący zobowiązuje się do pokrycia kosztów magazynowania w wysokości 0,2% jego wartości brutto za każdy kolejny dzień zwłoki. Powiadomienie o gotowości do odbioru towaru może nastąpić telefonicznie, na numer wskazany przez Kupującego.

21. Produkty sprzedawane przez Sprzedawcę objęte są gwarancją na 1 rok . 

22 .W przypadku produktu, na który producent lub dystrybutor udzielił gwarancji, Klient może reklamować produkt posiadający wady korzystając z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji – w tym wypadku Klient reklamuje produkt bezpośrednio do gwaranta (podmiotu udzielającego gwarancji) a Sprzedawca jest tylko pośrednikiem przekazującym reklamację.

23. Procedura reklamacji: Podczas dostawy lub odbioru zamówienia Kupujący ma obowiązek sprawdzenia Towaru, w dniu odbioru zamówienia oraz czy ilość i asortyment dostarczonych Towarów są zgodne z dowodem sprzedaży i/lub listem przewozowym. W razie widocznych uszkodzeń powstałych podczas transportu, Kupujący powinien to zgłosić uprawnionej osobie dostarczającej towar w formie pisemnej na podstawie prawidłowo sporządzonego i podpisanego przez obie strony protokołu.

24. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego istnienia ukrytych wad fizycznych Towaru, Kupujący powinien zgłosić te wady Sprzedawcy niezwłocznie od ich wykrycia w formie pisemnej podając nazwę Towaru, jego ilość, datę wykrycia ukrytej wady Towaru oraz złożyć czytelny podpis. Reklamacja powinna zostać przesłana e-mailem: queen.meble@gmail.com lub za pośrednictwem poczty na adres: PHU „Queen” ul. Milicka 10G 55-095 Łozina.

25. Zgłoszona wada podlega weryfikacji przez Sprzedawcę, który stwierdzi czy usterka nie nastąpiła z winy klienta.

26. Reklamacje rozpoznawane będą najpóźniej w ciągu 14 (czternastu) dni od ich wpłynięcia.

27. Do reklamowanego produktu należy dołączyć dowód sprzedaży zakupu lub paragon lub inny dowód zakupu.

28. Kupujący podpisem złożonym pod zamówieniem wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zawartych w zamówieniu zgodnie z ustawą z 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych. Dane osobowe zamawiającego mogą być użyte do celów marketingowych Salonu meblowego „Queen”.

29. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U z 2014r., poz. 827).

30. Zmiana danych dotyczących siedziby, adresu, adresu poczty elektronicznej, nr telefonu lub faksu nie stanowi zmiany regulaminu.

31. Niniejszy Regulamin obowiązuje przez czas nieoznaczony. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu z zachowaniem czternastodniowego okresu wypowiedzenia od dnia opublikowania ich na stronie Serwisu. Zmiany nie mogą dotyczyć zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem.